Ingeniørtjenester

Omega Holtan har over 40 års erfaring og bred fagkompetanse.

Prosjektplanlegging

Planlegging og vurdering av risiko er begreper som beskrives i Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Risikovurdering skal alltid foretas, og som eksempler på steder hvor det er nødvendig med spesiell vurdering av risiko nevnes anlegg i:

– tunnel
– sykehus
– eksplosjonsfarlige områder
– hoteller
– landbruk
– industribedrifter og annen næringsvirksomhet

Vi bistår med planlegging, herunder vurdering av risiko og forhåndsberegning av kurser, vernkarakteristikker, kabeltverrsnitt osv.

Prosjektledelse og oppfølging

Prosjektledelse og oppfølging blir stadig viktigere. Med små økonomiske marginer er det god lønnsomhet i å gjøre de riktige tingene med en gang. Ofte ser man at gode prosjekter blir ulønnsomme grunnet manglende kapasitet til oppfølging underveis.

Vi tilbyr profesjonell oppfølging for ditt prosjekt, fra planleggingsstadiet til samsvarserklæring og dokumentert sluttkontroll er utført.

Mottakskontroll

Mottakskontroll er en nøytral tredjepartskontroll av det elektriske anlegget før formell overtakelse. Denne gjennomføres for å kontrollere at anlegget tilfredsstiller tekniske regelverk og spesifiserte krav som byggherren har lagt til grunn i sin bestilling. Risikovurderinger og teknisk dokumentasjon gjennomgåes og kontrolleres opp mot myndighetskrav og byggherrekrav for å sikre at anlegget har tilfredsstillende sikkerhet både når det gjelder brann, berøring og drift.

Erfaringer viser at mange nye elektriske anlegg er beheftet med feil, og gjennom en mottakskontroll av kompetent og nøytral tredjepart vil disse kunne avdekkes før overlevering.

Skadetaksering

Taksering av skader på elektriske anlegg bør utføres av personell med spesiell kompetanse på dette feltet. Elektrisitet er en farlig vare, og feil montasje, for dårlig vedlikehold, overspenninger, høyspentfeil hos nettleverandør, feil bruk av elektrisk utstyr osv er årsaken til 40-50% av bygningsbrannene i Norge.

Vi er sertifiserte på dette området, og bistår gjerne med skadetaksering og skadeforebygging. Vår rapport gir riktig behandling av forsikringsskader, utredning i forhold til sikkerhetsforskrifter, skadeårsak, skadebegrensning, regress osv.

Internkontroll

Intern-kontrollforskriften stiller strenge krav om kontinuerlige kontrollrutiner, dokumentasjon og oppfølging.

Vi tilbyr eiere av yrkesbygg, som ikke selv innehar den nødvendige elektrofaglige kompetanse, hjelp til å innføre de nødvendige rutiner. Denne tjenesten kan selvfølgelig også kunne presenteres i nært samarbeide med utførende elektroentreprenører.

Lynvernanlegg og overspenningsbeskyttelse

Formålet med lynvernanlegg og overspenningsbeskyttelse er å forebygge skader ved å redusere risikoen for tap av menneskeliv og økonomiske/kulturelle verdier ved å gi beskyttelse mot atmosfæriske utladninger og andre overspenninger.

Vi bistår med vurdering av risiko og beskyttelsesnivåer samt med praktisk planlegging og prosjektering av utvendig og innvendig vern

Tilsyn på elektriske anlegg

Det er eier og bruker av et elektrisk anlegg som har ansvaret for at anlegget til enhver tid tilfredsstiller forskriftenes krav. De stedlige eltilsyn er pålagt mange oppgaver, og har ikke kapasitet til å foreta kontroller i samme omfang som tidligere.

Vi tilbyr denne tjenesten som Nemko-sertifisert elsikkerhetsingeniør, gjerne i samarbeid med det lokale eltilsyn.

Dokumentert sluttkontroll

Forskrifter om elektriske lavspenningsanlegg beskriver i §12, krav til dokumentert sluttkontroll og samsvarserklæring. Det kan ofte være en trygghet både for utførende elektroentreprenør og for byggherre at kontrollen utføres av en nøytral tredjepart.

Vi tilbyr denne tjenesten, og innehar instrumentpark og dataverktøy til en godt dokumentert rapport

Kortslutningsberegninger

For å dokumentere elsikkerhet i et elektrisk anlegg er det nødvendig å foreta kortslutningsberegninger. For anlegg bygget etter 1991 samt for utvidelser er dette et forskriftskrav. For anlegg eldre enn 1991 er det i eiers interesse å få anleggets sikkerhetsnivå dokumentert. Dette vil også være en stor fordel som utgangspunkt for eventuelle utvidelser.

Vi tilbyr denne tjenesten og beregningene utføres på dataverktøyet FEBDOK.

Bistand for oppfyllelse av maskinforskriften

Omega Holtan bistår Maskinleverandør for å sikre at leveransen oppfyller kravene satt i Forskrift om maskiner (maskinforskriften).
Vi kan bistå i deler av prosessen, eller stå som Maskinleverandør og ta totalansvar for å utstede samsvarserklæring iht vedlegg IIA eller IIB.

Mer info her: https://www.omegaholtan.no/tjenester/prosjektering-og-dokumentering/

Vil du vite mer?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Vil du vite mer om el-kontroll? Vi vil gjerne snakke med deg! Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt så snart vi kan.