Nyheter

Endringer i NEK 400:2014 – Byggevareforordningen

NEKs styre vedtok nylig en endring i NEK 400:2014, etter henstilling fra NK 64 som forvalter normsamlingen. Endringen er et ledd i tilpasningen til byggevareforordningen og har skjedd i forståelse med myndighetene. Endringene vil inngå i NEKs meddelelser for april og vil tre i kraft 1. juli 2017.

Byggevareforordningen fastsetter vilkårene for å bringe i omsetning eller gjøre byggevarer tilgjengelige på markedet ved å fastsette harmoniserte regler for hvordan byggevarers ytelse skal uttrykkes med hensyn til deres vesentlige egenskaper og for anvendelsen av CE-merking på disse varene.

Relevant regelverk

Byggevareforordningen er implementert i Forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk, og trådte i kraft 1 januar 2014.

I henhold til byggevareforordningen, skal kabler som benyttes for fast installasjon i bygg og byggverk være klassifisert med hensyn til sine brannegenskaper. Produsenter og importører som plasserer (selger) et kabelprodukt i markedet, for fast installasjon i byggverk, skal etter 1. juli inneha en 3. parts-sertifisering iht. byggevareforordningen. Dette betyr at produsenter og importører skal utstede en DoP/Ytelseserklæring, merke produktet, eller emballasjen, med angitte opplysninger, bl.a. «CPR-Brannklasse» og krav ellers nedsatt i NEK EN 50525:2014. Krav til brannklassifisering av kabler innebærer at samsvarserklæring for kabler ikke lenger kun kan baseres på samsvar med normer som er vist til i NEK 400:2014, men må også samsvare med klassifiseringskravene i NS-EN 13501-6.

NEK 400:2014 har, i forbindelse med valg av kabler, en rekke henvisninger til NEK EN eller NEK IEC normer som skal tilfredsstilles. På grunn av de nye kravene til klassifisering er ikke alle disse referansene lenger riktig. NK64 har derfor, etter henstilling fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og NEK/NK 20 Kabler behandlet denne problemstillingen og vurdert hvilke endringer/tilpasninger som bør gjøres i NEK 400:2014 for at normsamlingen skal være tilpasset de nye kravene til klassifisering av kabler i henhold til NS-EN 13501-6.

Avklaring med myndighetene

De involverte parter (DiBK, DBS, Nkom, NK 20 og NK 64) er alle av den oppfatning at det er hensiktsmessig og fornuftig å implementer krav i NEK 400:2014 som er tilpasset de nye klassifiseringskravene. Partene mener at en endring av kravene i NEK 400:2014 vil være til stor hjelp for prosjekterende og utførende.

Beslutning i styret

NK 64 vedtok på sitt møte 9. februar 2017 å endre NEK 400:2014, med virkning fra 1. juli 2017. NK64s forslag til endringer ble vedtatt i NEKs styre 24. februar 2017.

Endringene

Følgende endringer ble vedtatt:

«Endringer i NEK 400:2014.

Erstatt hele avsnitt 422.2 med følgende:

422.2           Installasjoner med ytre påvirkninger BD2, BD3 eller BD4

422.2.1         Generelle krav

422.2.1.1      Ledningssystemer skal ikke være flammespredende.

MERKNAD – Dette kravet kan tilfredsstilles ved bruk av følgende produkter:

 • Kabler som tilfredsstiller kravene til klasse Dca-s2d2a2 definert i NS-EN 13501-6, eller
 • installasjonsrør klassifisert som ikke flammespredende i samsvar med NEK EN 61386-1, eller
 • kabelkanalsystem klassifisert som ikke flammespredende i samsvar med NEK IEC 61084-1, eller
 • kabelbro- og kabelstigesystemer klassifisert som ikke flammespredende i samsvar med NEK EN 61537, eller
 • strømskinnesystemer i samsvar med NEK EN 61534-serien.

422.2.1.2      Kabler skal minst tilfredsstille kravene til klasse Dca-s2d2a2 definert i
NS-EN 13501-6.

Dersom kablene er beskyttet av et automatisk brannslokkeanlegg, for eksempel et sprinkleranlegg, kan kabler som tilfredsstiller klassen Eca definert i NS-EN 13501-6 benyttes.

422.2.1.3      Ledningssystemer som forsyner nødstrømkurser skal ha en brannmotstand iht. NEK IEC 60331-11, NEK IEC 60331-21, NEK IEC 60331-23 eller NEK IEC 60331-25, og skal ha brannmotstand/være funksjonsdyktige i minst 60 min.

MERKNAD – Se NEK 400-5-56 vedrørende krav til opprettholdelse av funksjonen til ledningssystemer for nødstrømsystemer under brann.

422.2.1.4     Koblingsutstyr, bortsett fra utstyr som skal lette evakuering, skal kun være tilgjengelig for autoriserte personer. Hvis de er plassert i ganger skal de være plassert i kabinetter eller bokser av ikke-brennbare materialer eller av ikke lett brennbare materialer.

MERKNAD – Dette avsnitt er ikke til hinder for å benytte kapsling av plast av et ikke lett brennbart materiale.

422.2.1.5      Det skal ikke benyttes elektrisk utstyr som inneholder brennbare væsker.

MERKNAD – Dette kravet gjelder ikke kondensatorer innebygget i apparater. Dette unntaket gjelder i hovedsak utladningslamper og kondensatorer i motorstartere.

422.2.2         Rømningsveier

422.2.2.1      Ledningssystemer skal ikke føres inn i rømningsveier med mindre selve ledningene er lagt i kapslinger eller er avskjermet mot rømningsveien, enten ved kabelføringssystemet selv eller ved andre tilsvarende tiltak.

VEILEDNING – Hensikten med dette kravet er at kabler forlagt i rømningsveier ikke under noen omstendighet skal kunne være til hinder ved rømning. Forøvrig vises til Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven som også har krav til elektriske installasjoner i rømningsveier.

422.2.2.2      Ledningssystemer skal ikke være innenfor rekkevidde med mindre de er beskyttet mot mekanisk skade som kan oppstå ved evakuering.

422.2.2.3      Ledningssystemer skal være så korte som praktisk mulig.

422.2.2.4      Kabler og ledninger skal, dersom de ikke er beskyttet av et automatisk brannslokkeanlegg, for eksempel et sprinkleranlegg, totalt ikke representere en brannenergi mer enn 50 MJ pr løpemeter rømningsvei.

VEILEDNING – Dette kravet er ikke en del av den sertifiserte ordningen for brannkrav til kabler under Byggevareforordningen (CPR) som gjelder fra 1. Juli 2017.

Informasjon om den enkelte kabels brannenergi fås av kabelleverandørene/-produsentene, se også Tillegg 42A.

– – – – – – – – –

 Erstatt avsnitt 422.3.4 med følgende:

422.3.4         Unntatt hvor kabler og ledningssystemer er nedgravd eller innstøpt i ikke-brennbart materiale, skal kun ikke flammespredende ledningssystemer benyttes.

Utstyr skal, som et minimum, velges i samsvar med følgende krav:

 • kabler skal minst tilfredsstille kravene til klasse Eca definert i NS-EN 13501-6
 • installasjonsrør skal tilfredsstille flammespredningsprøve spesifisert i NEK EN 61386-serien
 • ledningskanalsystem skal tilfredsstille flammespredningsprøve spesifisert i NEK IEC 61084-serien
 • kabelbro- og kabelstigesystemer skal tilfredsstille flammespredningsprøve spesifisert i NEK EN 61537-serien
 • strømskinnesystemer skal tilfredsstille flammespredningsprøve spesifisert i NEK EN 61534‑serien

Der hvor faren for flammespredning er høy, for eksempel i lange vertikale føringer eller buntede kabler, er det anbefalt å benytte kabler som minst tilfredsstiller kravene til klasse Dca-s2d2a2 definert i NS-EN 13501-6.

– – – – – – – – –

Erstatt avsnitt 422.5.1 med følgende:

422.5.1         Hvor bygningsstrukturens form og dimensjoner er slik at de muliggjør spredning av brann, skal det iverksettes tiltak for å sikre at den elektriske installasjonen ikke bidrar til brannspredningen (skorsteinseffekt).

Branndetektorer kan installeres for å hindre at tiltak mot spredning av brann forringes, for eksempel brannspjeld i kanaler, i hulrom i bygg etc. Installasjonsbokser og kapslinger i samsvar med NEK EN 60670-1 for hule vegger og kabler som minst tilfredsstiller kravene til klasse
Dca-s2d2a2 definert i NS-EN 13501-6 kan benyttes.

MERKNAD – NEK EN 60670-1 inkluderer merking med symbolet H for bokser og kapslinger for hule vegger.

– – – – – – – – –

Legg til følgende tillegg:

Tillegg 42A
(informativt)

Fastsettelse av brannenergi for en kabel

I henhold til avsnitt 422.2.2.4 skal brannenergi for en kabel oppgis av kabelprodusentene/-leverandørene. I mangel av slik informasjon kan brannenergien for en kabel beregnes ved hjelp av følgende formel:

BB = A  * B / r

Hvor   BB     brannenergi i [MJ/m]

A       summen av brennbare komponenter i kabelen pr. m. i [kg/m] (nominelle verdier kan beregnes ut i fra dimensjonskravene i aktuelle produktstandarder)

B       Typiske Cone calorimeter-verdier for kabelens brennbare komponenter, gitt i tabell 42A-1, i [MJ/kg]

r        typisk densitet til kabelens brennbare komponenter  gitt i tabell 42A-1

Tabell 42A-1- Typiske brannverdier for brennbare komponenter i kabler

Brennbar komponent Beskrivelse Cone calori ved 50 kW/m2[MJ/kg] Densitet 
PVC-isolasjon Typisk compound 18 1,4
PVC-Fyllkappe Typisk compound 15 1,8
PVC-Ytre kappe Typisk compound med gode kulde-egenskaper 20 1,4
PE, PP, PEX Ufyllt 41 0,9
HFFR-LS-isolasjon Typisk compound, CaCO3 + silikon 29 1,5
HFFR-LS-isolasjon Typisk compound m/ATH, MEG 25 1,5
HFFR-LS fyllkappe Typisk compound m/ATH, MEG 18 1,8
HFFR-LS kappe Typisk compound, CaCO3 + silikon 23 1,5
HFFR-LS kappe Typisk compound m/ATH, MEG 20 1,5
FEP-isolasjon 6 2,1
PE-fyllkappe Med uorganisk fyllstoff, ikke flammehemmet 38 1,5
VEILEDNING – HFFR-LS omfatter røyksvake materialer ved forbrenning

– – – – – – – – –

Erstatt hele avsnitt 527.1 med følgende:

527.1           Forholdsregler innenfor branncelle i bygning

527.1.1         Faren for brannspredning skal begrenses mest mulig ved valg av hensiktsmessige materialer og ved montasje i samsvar med avsnitt 527.

527.1.2         Ledningssystemer skal være montert slik at bygningskonstruksjonens mekaniske og brannsikkerhetsmessige egenskaper ikke er svekket.

527.1.3         Kabler som tilfredsstiller, som minimum, kravene til klasse Eca definert i
NS-EN 13501-6, samt utstyr som, ifølge avsnitt 527.1.6, er klassifisert som ikke-flammespredende kan monteres uten spesielle forholdsregler.

MERKNAD – I installasjoner hvor det er spesiell risiko, kan det være nødvendig med kabler som minst tilfredsstiller klasse Dca-s2d2a2 definert i NS-EN 13501-6. Kabler som ikke tilfredsstiller kravet til klasse Eca definert i NS-EN 13501-6 skal, dersom de benyttes, være begrenset til korte lengder for tilkobling av utstyr til den faste installasjonen, og skal aldri føres fra en branncelle til en annen.

527.1.5         Produkter klassifisert som ikke flammespredende i samsvar med NEK 439-6, NEK EN 61537 og i følgende serier: NEK IEC 61084, NEK EN 61386 og NEK EN 61534, kan installeres uten spesielle forholdsregler.  Andre produkter i samsvar med normer med tilsvarende krav til motstand mot flammespredning kan installeres uten spesielle forholdsregler.

527.1.6         Deler av ledningssystemer foruten kabler som ikke tilfredsstiller kravet til motstand mot flammespredning som spesifisert i NEK 439-6, NEK EN 60570, NEK EN 61537, NEK IEC 61084 serien, NEK EN 61386 serien eller NEK EN 61534 serien, men som i alle andre henseender er i samsvar med sine respektive produktnormer skal, dersom de benyttes, være helt innkapslet av egnede ikke-brennbare materialer.

Byggevareforordningen – endringer i NEK 400:2014

Omega Holtan signerte ny rammeavtale for elektrokurs

Pressemelding «Omega Holtan signerte ny rammeavtale for elektrokurs»

PowerTech Solutions AS har signert rammeavtale med Omega Holtan AS, for levering av kurs innen elsikkerhet, førstehjelp og varme arbeider.

Inngått kontrakt gjelder for 2 år, med landsdekkende leveranse av kursene:

 • FSE Lavspenning
 • Førstehjelp
 • Varme arbeider
 • Fagkurs
 • Webkurs

Det er gøy å se at PowerTech viser oss tillit ved tildeling av denne kontrakten og samarbeidet mellom selskapene fungerer meget bra.

Slike kontrakter medfører positiv utvikling og vi gleder oss til fortsettelsen sier salgssjef Rune M. Anderson


Salgssjef – Rune M. Anderson

 

Fakta Omega Holtan

Omega Holtan AS er en landsomfattende kompetansevirksomhet innen elektroteknikk, med hovedfokus på markedene:

 • Kurs og konsulentvirksomhet 
 • Prosjekt og prosjekteringstjenester
 • Kontroll, termografering og internkontroll

Selskapet har over 40 års erfaring innen faget og besitter en betydelig kompetanse innenfor et fagfelt som får stadig større fokus.

Selskapet ble etablert i 1985 og har hovedkontor i Tønsberg i tillegg til avdelingskontorer i Sør-Trøndelag, Oppland, Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark og Vest-Agder.
Selskapet innehar Nemko og DNV-sertifiseringer.

Mer informasjon finnes på www.omegaholtan.no

 

Fakta PowerTech Solutions AS :

PowerTech Solutions har sin forretningsadresse i Tønsberg med kjerneverdier som pågang, tillit og nyskaping. Visjonen er å være et ledende selskap i bransjen som kundene alltid vil velge først.

De er totalleverandør av ressurstjenester inn mot alle selskaper i PowerTech Gruppen og de skal være foretrukken leverandør til gruppens prosjekter der ressursbehovet strategisk ønskes innleid.

PowerTech Solutions skal også tilby sine tjenester i det eksterne markedet, men da gjerne rettet mot industrielle prosjekter innen verft, industri og samferdsel.

 


Avdelingsleder Kompetanse – Halvor Kaasa

 


Kursholder Rune M. Anderson engasjerer

Elkontroll vokser på nye områder

Elkontroll i driftsbygninger i landbruket og veksthusnæringen, samt en ny delstandard om elkontroll i fiske-, fangst- og lastefartøy er nå på trappene fra NK 219 som administrerer NEK 405-serien.

NK 219 har arbeidet med de to dokumentene en tid og standardene er snart modene for høring. Offentlig høring er et viktig element i å sikre omgivelsene muligheter til å påvirke resulatet og det gir også en bredere forankringen av resultatet.

Fagansvarlig i NK 219 Leif T. Aanensen sier følgende:
“Personell som skal gjennomføre elkontroll i landbruket må ha dokumentert tilleggskompetanse. De er i utgangspunktet eksaminert etter NEK 405-3 elkontroll i næringsbygg, men må også dokumentere kompetanse på driftsbygninger og veksthus. Det er et meget krevende driftsmiljø i slike bygg og oppdragsgiver må være sikker på at elkontrolløren faktisk behersker mangfoldet av utfordringene”

 

Link til sak hos NEK:

Elkontroll vokser på nye områder

NEK vil utarbeide en nasjonal ordning for eltakstmenn

Norsk Elektroteknisk Komite vil gjennom NK 219 utarbeide en standardisert sertifiseringsordning for personer som skal arbeide innen eltakst.

NK219 er en norsk normkomite som forvalter standarder knyttet til organisering av kontrollforetak, personell og metoder for elkontroll i bolig og næringsbygg .

Tidligere har Nemko hatt en ordning som nå dermed er terminert, inntil dette standardiseres gjennom NEKs komite NK 219.

Eltakstmenn – blir snart en del av NEK 405-regime

 

Fakta om NEK:
Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har siden etableringen i 1912 forsynt det norske markedet med nasjonale, europeiske og internasjonale elektrotekniske standarder i tråd med teknologisk og markedsmessig utvikling.

NEK er en selvstendig og nøytral organisasjon, og er det norske medlemsorgan i International Electrotechnical Commission (IEC) og European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC).

Entra forlenger med Omega Holtan

ENTRA ASA med datterselskaper har signert ny rammeavtale med Omega Holtan AS, for levering av elektrotekniske kontrolltjenester.

Fra venstre: Avdelingsleder Kontroll Mona Jentoftsen, seniorinspektør Jan Kenneth Øksenvåg, Salgsleder Bjørn Auby, seniorinspektør Gunnar Sten Johansen

Omega Holtan har hatt kontrakt med Entra siden 2010, og den nye kontrakten gjelder for 3 nye år, med opsjon på ytterligere 2 år. Kontrakten innebærer landsdekkende leveranse av følgende tjenester:

 • Termografering av alle elektriske anlegg etter fastsatt syklus
 • Elkontroll av alle elektriske anlegg etter fastsatt syklus (opsjon)
 • Konsulentbistand elektroteknikk

Salgsleder Bjørn Auby

«Vi er vurdert etter strenge kriterier vedrørende miljø, kapasitet, kostnad, kvalitet og leveringsdyktighet. Det er gøy å se at Entra fornyer sin tillitt til oss ved tildeling av ny kontrakt.

Samarbeidet mellom selskapene har fungert meget bra tidligere og det skal vi også sørge for i neste runde. Slike kontrakter medfører positiv utvikling både for oss og kunde. Fagmiljøet i Entra er stort og sammen finner vi løsninger skreddersydd til deres portefølje. Vi opplever at Entra setter sikkerhet meget høyt, og har svært gode rutiner innen interkontroll elektro.

Vi gleder oss til neste periode» sier daglig leder Ragnar Holtan

Daglig leder Ragnar Holtan

Fakta Omega Holtan

Omega Holtan AS er en landsomfattende kompetansevirksomhet innen elektroteknikk, med hovedfokus på markedene:

 • Kontroll, termografering og internkontroll elektro
 • Prosjekt og prosjekteringstjenester
 • Kurs og konsulentvirksomhet 

Selskapet har over 40 års erfaring innen faget og besitter en betydelig kompetanse innenfor et fagfelt som får stadig større fokus.

Selskapet ble etablert i 1985 og har hovedkontor i Tønsberg i tillegg til avdelingskontorer i Sør-Trøndelag, Oppland, Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark og Vest-Agder.
Selskapet innehar Nemko og DNV-sertifiseringer.

Mer informasjon finnes på www.omegaholtan.no

Fakta Entra ASA

Entra ble etablert 1. juli 2000. Entra driver utvikling, utleie, forvaltning, drift, kjøp og salg av fast eiendom i Norge.

Entra konsernet har en landsdekkende eiendomsportefølje på ca. 1,3 million kvadratmeter, med fokus på kontor. Virksomheten er delt inn i region Oslo og region- byene.

Entra har som visjon å bli ledende på miljø innenfor sin bransje.

Mer informasjon finnes på www.entra.no.

Stillingsannonse: Kursinstruktør-elektro

Er du vår nye kursinstruktør?

Avdeling «Kompetanse» hos Omega Holtan vinner stadig kontrakter og vokser videre.
Vi trenger deg som:

– har stor kompetanse og innsikt i faget

– ønsker å forelese innen forskrifter, regelverk, funksjon og virkemåte, elektrotekniske anlegg
– har pedagogisk fremstillingsevne
– vil bidra med kursutvikling og takseringsoppdrag
– har fokus på elsikkerhet

– ønsker utviklingsmuligheter i et voksende selskap

FEL, FSE, FEF, Maskinforskriften, NEK, EX, Batteri, Jording, Dokumentasjon.

Vi tilbyr:

 • spennende oppgaver
 • utviklings og karrieremuligheter i et selskap i vekst
 • fleksible arbeidsoppgaver
 • fleksibel arbeidstid
 • konkurransedyktige betingelser
 • godt arbeidsmiljø med hovedfokus på kvalitet og kompetanse

Om selskapet

Omega Holtan AS er en landsomfattende kompetansevirksomhet innen elektroteknikk, med hovedfokus på markedene:

Kurs og konsulentvirksomhet

Prosjekt og prosjekteringstjenester

Kontroll, termografering og internkontroll elektro

Selskapet har lang erfaring innen faget og besitter en betydelig kompetanse innenfor et fagfelt som får stadig større fokus.

Selskapet ble etablert i 1985 og har hovedkontor i Tønsberg i tillegg til avdelingskontorer i Sør-Trøndelag, Oppland, Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark og Vest-Agder.

Selskapet innehar Nemko og DNV-sertifiseringer.

Varighet: Fast

Søknadsfrist: Snarest

Søknad sendes: stilling@omegaholtan.no

Ved spørsmål om stillingen, ring Halvor Kaasa på telefon 474 54 765

Stillingsannonse: Elektroinspektør, termografi og elkontroll

Er du vår nye elektroinspektør?

 

Avdeling «Kontroll» hos Omega Holtan har stor oppdragsmengde og trenger flere dyktige inspektører.

 

Vi trenger deg som har:

– stor interesse og innsikt i faget

– fokus på elsikkerhet

– sertifikat ihht NEK405-1, NEK 405-2, NEK 405-3

– ønske om utvikling i et av Norges største kontrollforetak

– tilhold i et av områdene: Hedmark – Oppland – Sogn og Fjordane – Hordaland – Møre og Romsdal

Stillingen omfatter kontrolloppgaver for industri, næring og landbruk, samt muligheter for eltakst.

 

Vi tilbyr:

 • spennende oppgaver
 • utviklings og karrieremuligheter i et selskap i vekst
 • fleksible arbeidsoppgaver
 • fleksibel arbeidstid
 • konkurransedyktige betingelser
 • godt arbeidsmiljø med hovedfokus på kvalitet og kompetanse

Om selskapet

Omega Holtan AS er en landsomfattende kompetansevirksomhet innen elektroteknikk, med hovedfokus på markedene:

 

Kontroll, termografering og internkontroll elektro

Prosjekt og prosjekteringstjenester

Kurs og konsulentvirksomhet

 

Selskapet har lang erfaring innen faget og besitter en betydelig kompetanse innenfor et fagfelt som får stadig større fokus.

 

Selskapet ble etablert i 1985 og har hovedkontor i Tønsberg i tillegg til avdelingskontorer i Sør-Trøndelag, Oppland, Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark og Vest-Agder.

Selskapet innehar Nemko og DNV-sertifiseringer.

 

Varighet: Fast

Søknadsfrist: Snarest

Søknad sendes: stilling@omegaholtan.no

Ved spørsmål om stillingen, ring Mona Jentoftsen på telefon 454 20 222

Omega Holtan signerte med Statens Vegvesen

Onsdag 11. januar 2017 signerte Omega Holtan rammeavtale med Statens Vegvesen Region Nord.

Vi er stolte av å være en ønsket samarbeidsaktør.» sier daglig leder Ragnar Holtan

Kontrakten innebærer at våre ingeniører kan lede og følge opp Vegvesenets fremtidige prosjekter innen elektroteknikk. Eksempler på dette kan være tunnel med lys, ventilasjon, overvåkning og sensorer som varsler om det er noe galt, eller andre systemer som skal ivareta trafikantenes sikkerhet langs veiene.

Rammeavtalen har varighet på 2 år, med opsjon på ytterligere 2 år.

«Vi er stolte av å ha blitt tildelt kontrakt med Region Nord. Vi har hovedfokus på kompetanse og stolthet i leveranser, noe som skal gi våre kunder kvalitetssikrede og faglig gode løsninger. Kontraktsigneringer som dette viser at våre tjenester er ettertraktede og at vi er en ønsket samarbeidsaktør.» sier daglig leder Ragnar Holtan.

Omega Holtan har gjennom 2016 økt bemanningen for å håndtere økende oppdragsmengde, noe som også fortsetter i 2017.

«Vi leter kontinuerlig etter dyktige ingeniører med interesse og stolthet i vårt fagfelt, et fagfelt i kontinuerlig utvikling» sier HR-ansvarlig Mona Jentoftsen.

Kontrakten omhandler Vegvesenets anlegg i fylkene Nordland, Troms og Finnmark.

Rammeavtalen har varighet på 2 år, med opsjon på ytterligere 2 år.

Stortinget signerte rammeavtale med Omega Holtan

Mandag 28. november signerte Stortinget rammeavtale med Omega Holtan, for periodisk termografering av elektrotekniske anlegg.

«Stortinget stiller høye krav til erfaring og sertifisert personell som skal utføre den tekniske prøvingen. Dette passer Omega Holtan godt, da samtlige av våre inspektører er sertifisert etter NEK405-1, 2 og 3. Selskapet har nærmere 25års erfaring innen termografering og verifikasjon av elektrotekniske anlegg, og har over 10.000 kunder fordelt rundt i Norge» sier salgsleder i avdeling Kontroll, Bjørn Auby.

Fakta om Omega Holtan AS

Omega Holtan AS er en landsomfattende kompetansevirksomhet innen elektroteknikk, med hovedfokus på markedene:

 • Prosjekt og prosjekteringstjenester
 • Kurs og konsulentvirksomhet 
 • Kontroll, termografering og internkontroll elektro

Selskapet har mange års erfaring innen faget og besitter en betydelig kompetanse innenfor et fagfelt som får stadig større fokus.

Selskapet ble etablert i 1985 og har hovedkontor i Tønsberg i tillegg til avdelingskontorer i Sør-Trøndelag, Oppland, Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark og Vest-Agder.
Selskapet innehar Nemko og DNV-sertifiseringer.

 

_52f0582-edit-2

Bjørn Auby, Salgsleder avdeling Kontroll, Omega Holtan AS.

Nye Veier signerte rammeavtale med Omega Holtan

Nye Veier signerte 24.november 2016 rammeavtale med Omega Holtan, for rådgivertjenester innen elektrotekniske anlegg.

_52f0749-edit

Omega Holtan er med dette den eneste elektrotekniske rådgiver det inngås kontrakt med i gjeldende rammeavtale.

 

Nye Veiers konkurranse: «Rådgivningstjenester ved gjennomføring av prosjekter i forbindelse med utbygging, drift og vedlikehold av veier» ble kunngjort 23. juni 2016, med tilbudsfrist 25. august 2016.

 

Omega Holtan har tilbudt sine tjenester innen prosjekt/byggeledelse elektro, kontrollingeniør elektro og elektroteknisk prosjektering.

 

Rammeavtalen er inngått for utbyggingsområdene

43 kilometer vei, forventet utbyggingskostnad på 8.586 milliarder kroner.

 

131 kilometer vei, forventet utbyggingskostnad på 40 milliarder kroner.

 

Uttalelse fra Nye Veier: «Ut i fra en samlet evaluering opp mot tildelingskriteriene tilbudt kompetanse (70%), og pris (30%), har Nye Veier kommet frem til at valgte leverandører har tilbudt rådgivere med svært høy kompetanse til den beste prisen.»

 

«Kontrakten med Nye Veier er et resultat av lang tids arbeid og gir oss et ennå bedre fotfeste som en kvalitetsstyrt leverandør av elektrotekniske prosjekt og prosjekteringstjenester.

Det er veldig tilfredsstillende å se at våre strategier lykkes og at vi vinner på kvalitetskriterier som igjen gir trygghet for våre kunder.» sier daglig leder i Omega Holtan, Ragnar Holtan.

ragnar-holtan

Omega Holtan har gjennom de to siste år økt bemanningen for å håndtere økende oppdragsmengde, noe som også fortsetter i 2017.

 

«Vi er på jakt etter de beste ressursene innen elektro og automasjonsfaget, og har flere annonser publisert. Med stor glede ser vi at mange erfarne og dyktige kandidater søker jobb hos oss.

Vi setter sammen gode prosjektteam og ser etter dyktige kandidater som kan bidra til selskapets videre utvikling og kontinuerlige kompetanseutvikling. Vi vil ha de beste hodene!» sier HR-ansvarlig Mona Jentoftsen.

mona-jentoftsen

Omega Holtan har inngått samarbeidsavtale med et annet selskap, som også har utstrakt erfaring og høy kompetanse innen elektroteknisk prosjektering av veg- og tunnelanlegg. Dette for ytterligere å styrke selskapets totale kompetanse og kapasitet.

 

Fakta Nye Veier

Nye Veier er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet. Selskapets skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier vil være en slank og effektiv byggherreorganisasjon.

Målet er å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier. Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. Dette skaper en merverdi, utover utbygging i tradisjonell forstand.

prosjektgjennomgang

Nye websider

Nye websider

De siste ukene har vi jobbet intenst med å få de nye sidene på plass, og nå er de endelig her!

Designet har fått seg et løft, og det er nå enklere å finne frem enn noen gang.
Vi håper du liker sidene, og setter stor pris på din tilbakemelding dersom det er noe du synes vi bør gjøre annerledes.

Hilsen Mona

 

Ny kurskatalog for våren 2017

Vi har nå laget og sendt ut en ny katalog som viser alle våre klasseromskurs og e-læringskurs for våren 2017. I oversikten vises kommende klasseromskurs. Flere kurs kan bli satt opp ved stor på gang og etterspørsel. Følg med på våre nettsider

Vi søker etter ingeniører, elektro

larvik_e18_sky-langangen_skykrysset_-_veibelysning_-_20121025-458

Vi opplever stor etterspørsel etter våre tjenester og har behov for å øke bemanningen med 3 ingeniører. Se vår stillingsannonse på finn.no eller på vår hjemmeside

Stor etterspørsel etter kurs innen elektrofaget

Omega Holtan opplever en økende etterspørsel etter elektrofaglige kurs og ruster organisasjonen for dette i sine fremtidsplaner. Mange er opptatt og ønsker å ta kurs på nett når de selv vil og har tid. Omega Holtan AS har tilrettelagt for dette og jobber kontinuerlig med å tilrettelegge slik at ennå flere av kursene gjøres tilgjengelig som webkurs.

Selskapet leverer både klasseromskurs og webkurs. Se link for kursoversikt.

“Det er viktig for oss å kunne tilby en miks av webbaserte kurs og klasseromskurs. Det er ikke alle det passer for å kurses på nettet og da har vi selvfølgelig mulighet til å holde klasseromskurs ute hos bedriften, eller de kan melde seg på et av våre åpne kurs, sier kurskooridnator Hanne Holtan.

 kursavdelingen 1

Fra venstre: Senior selger og kursholder Rune M. Anderson, daglig leder Ragnar Holtan og kurskoordinator Hanne Holtan.

Hanne Holtan har langt fartstid med salg og koordinering av kurs gjennom eget selskap Jørn Holtan AS. Da Jørn Holtan AS og Omega Termografering AS fusjonerte selskapene i fjor høst ble den daværende daglige leder Hanne Holtan naturlig med videre inn i det nye selskapet, Omega Holtan AS. Hanne tar seg alltid godt av kundene og de som tidligere tok kurs hos Jørn Holtan AS får det samme tilbudet, pluss litt til, i Omega Holtan AS.

Rune M. Anderson startet hos Omega Holtan 1. januar 2015 etter å ha drevet eget selskap innen kurs og konsulentvirksomhet. Rune har lang erfaring innen salg, foredrag og kursvirksomhet. Med 15 års erfaring som termografikonsulent på lav- og høyspenningsanlegg i tillegg til hans høye kompetanse innen elsikkerhet mener vi at våre kunder vil ha stor glede av det.

Elkontroll i landbruket

brannElektrisk feil er årsaken til svært mange branner og forbeyggende tiltak bør priotiteres.

De fleste forsikringsselskap oppfordrer sine kunder innen næring, og landbruk spesielt, til å gjennomføre elkontroll.

En elkontroll utført etter normserien NEK 405 er et meget godt verktøy for å reduserer risiko for at brann oppstår. Omega Holtan AS er et sertifisert foretak NEK 405-4 og har komptanse og sertifiserte NEK 405-3 kontrollører innen næring og landbruk.

Forsikringsbransjen skjerper rutinene overfor sine kunder i landbruket

En landbrukskontroll skal bestå av en kontroll av bedriftens internkontrollsystem og stikkprøver i el-anlegget. Om internkontrollsystemet ikke er på plass, må full kontroll av el-anlegget gjennomføres. Termografering av el-anlegget skal være en del av kontrollen da det avdekker unormalt varme punkter i anlegget. Dette for å avsløre de brannfarlige punktene før de forårsaker brann eller driftsstans.

Kontrakter for 120 millioner vunnet av Omegaselskapene

2rf_7537
Blant annet er Omega Engineering AS tildelt rammeavtale for elektro & SRO-prosjektering for Statens Vegvesen Region sør.

Region sør består av fylkene Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder med kontorsteder i Drammen, Tønsberg, Skien, Arendal og Kristiansand.

Rammeavtalen vil i hovedsak administreres av elektroseksjonen i Vegvesenet, mens prosjektavdelingen og andre avdelinger /seksjoner i Region sør også vil benytte seg av rammeavtalen som er fordelt på 3 konsulentselskap.

Omega og Electronova AS gjennomfører kontrakten som et arbeidsfellesskap.

Kontraktarbeidet vil hovedsakelig bestå av arbeid innen:

 • Forprosjekter/mulighetsstudier
 • Risiko- og KAR-analyser
 • Konsekvensutredninger
 • Byggeplaner
 • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag for entrepriser
 • Kvalitetssikring av utarbeidede planer
 • Innleie av fagressurser til oppdragsgivers disposisjon

Med denne og andre store tildelinger den siste tiden, er ordrereserven til selskapene Omega Engineering AS og Omega Holtan AS økt med ca. 120 millioner kroner.

ragnarholtan_8
«Kontraktene som er inngått i den senere tid er et resultat av lang tids arbeid i hver avdeling. Det er veldig tilfredsstillende å se at våre strategier lykkes og at vi vinner på kvalitetskriterier som igjen gir trygghet for våre kunder.» sier daglig leder i Omega Engineering og Omega Holtan, Ragnar Holtan.

Omegaselskapene har gjennom 2015 økt bemanningen for å håndtere økende oppdragsmengde, noe som også fortsetter i 2016.

«Vi er på jakt etter de flinkeste ingeniørene og kursinstruktørene innen elektro og automasjonsfaget, og har flere annonser publisert. I dagens marked ser vi at det er mange erfarne og dyktige kandidater som søker jobb hos oss. Vi skal sette sammen gode team og ser etter kandidater som passer sammen og som oppfyller kravet til faglige kvalifikasjoner. Vi leter etter de beste hodene som kan bidra til å forme oss videre» sier HR-ansvarlig Mona Jentoftsen.

Selskapene har nå vokst ut av sine eksisterende lokaler, og vil i løpet av våren flytte inn i nye lokaler som også er tilpasset ytterligere vekst.

Nye store kontrakter inngått

Omega Holtan AS har hatt gleden av en stor ordre inngang den siste måneden og inngått kontrakter til en samlet verdi av ca 3,7 millioner. Det er kjente aktører som Hemfosa, NewSec TM og Namsos Kommune som er bestillere av våre elsikkerhetstjenester. Omega Holtan skal over en 3 års periode levere termografering, elkontroll og kurs, i tillegg til rådgivende tjenester innen elsikkerhet.

Omega Engineering AS og Omega Holtan AS har slått seg sammen

tom_ragnar

Styreleder Tom Andersen til venstre, Daglig leder Ragnar Holtan til høyre

1.juli 2016 fusjonerte Omegaselskapene med hovedkontor i Tønsberg. I en overgangsperiode var navnet på det fusjonerte selskapet «Omega Engineering Omega Holtan AS», endelig selskapsnavn nå bestemt av styret er «Omega Holtan AS». Selskapet har tre avdelinger som alle er inne i en vekstfase og det søkes etter nyansatte.

De tre avdelingene har alle fokus på faget elektroteknikk, men med forskjellige tjenester som består av:

 • Rådgivende ingeniørtjenester
 • Kurs og konsulentvirksomhet
 • Kontroll, termografering og eltakst av elektrotekniske anlegg.

Flere nyansatte er kommet med den siste tiden, og alle tidligere ansatte er med videre i det fusjonerte selskap. Når vi nå skulle velge navn for det fusjonerte selskap, hadde vi to sterke merkenavn å ivareta. For videreutvikling av selskapet er det viktig for oss å vise at våre eksisterende kvalitetsstempler videreføres. Beslutningen om å beholde Omega Holtan som selskapsnavn var dermed ikke vanskelig, og styret var samlet om avgjørelsen.

Vi er veldig tilfredse med selskapssammensetningen og drar stor nytte av kompetanse på tvers av avdelingene. Selskapene har mange års erfaring innen fagene og besitter en betydelig kompetanse innenfor et fagfelt som får stadig større fokus, sier daglig leder Ragnar Holtan.

www.omegaengineering.no

www.omegaholtan.no

 Fakta:

Omega Holtan AS

 • Stiftet i 1985
 • Hovedkontor i Tønsberg
 • 3 avdelinger med hovedfokus innen faget elektroteknikk
 • Selskapet består av innfusjonerte selskaper:
  • Omega Termografering AS i 2016
  • Jørn Holtan AS i 2015
  • Omega Engineering AS i 2016

Ny kurskatalog

kurskatalog_forside

Vi har nå laget og sendt ut en ny katalog som viser alle våre klasseromskurs og e-læringskurs for høsten 2016. I oversikten vises kommende klasseromskurs. Flere kurs kan bli satt opp ved stor på gang og etterspørsel. Følg med på https://www.omegaholtan.no/kurs/kurskalender-standard.  Vi arrangere bedriftsinterne kurs på forespørsel.

Webkurs: Det er nå publisert nye e-læringskurs i FSE, Instruert person, førstehjelp, elkontroll bolig og elkontroll landbruk. For mer informasjon om kursene gå til menyen: https://www.omegaholtan.no/kurs/nettkursbutikk

Dersom du ønsker å motta vår kurskatalog fremover, send oss din epost til: kurs@omegaholtan.no merk med “kurskatalog”.

Omega Engineering feirer 30 år

Tom Ragnar

På bildet fra venstre, Styreleder Tom Andersen og Daglig leder Ragnar Holtan

Aktiviteten hos selskapet, som ble stiftet i Tønsberg i 1985 og feirer 30-årsjubileum i april, var i de første årene kun rettet mot elektroautomasjon innen olje- og gassektoren. Selskapets ferd og utvikling er en historie om trofaste kunder, spesialisering og en bevisst strategi om ikke å vokse seg for store.

Les hele atikelen fra Vestviken 24 her: http://www.vestviken24.no/__Vi_har_valgt___ikke_bli_store-5-83-5855.html

Vi flytter inn i nye lokaler på Ås Kontorsenter

aslyveien_21

Omega Holtan AS har sammen med de andre Omega søsterselskapene flyttet inn i lyse og trivelige lokaler i Ås kontorsenter på Sem utenfor Tønsberg.  Vi har kontorlokaler i første etasje i det nyeste bygget, lengst inne på plassen. Gratis parkering på stort parkeringsområde.

Kontorene ligger nær E-18, noe vi ser som en stor fordel både for våre ansatte og for kunder som ønsker å besøke oss.

Årsaken til flyttingen er at selskapene har vokst ut av sine eksisterende lokaler og tiden var inne for å se etter nye større lokaler, tilpasset ytterligere vekst.

Vi mener vi har funnet lokaler som passer oss i mange år fremover og med mulighet for utvidele av arealer om nødvendig.

Vår nye adresse er: Åslyveien 21, 3170 Sem.

kart

Et havbasert oppdrettsanlegg er under utvikling

havmerd1

Omega Engineering AS bidrar i samarbeid med KME, på et prosjekt med Salmar-selskapet Ocean Farming, om utviklingen av merder som kan ligge langt ute i havet hvor problemer med lakselus og forurensning er mindre. Et havbasert oppdrettsanlegg er under utvikling med offshoreteknologi som en viktig faktor.

Prosjektomtale:

http://www.tu.no/industri/2015/05/26/kongsberg-gruppen–offshoreindustrien-er-ikke-dod

http://www.sintef.no/home/marintek/news/ocean-fish-farming/

Omega Engineering prosjekterer på E16 Sandvika–Wøyen

OversiktskartE16

Les mer på Statens veivesens nettsider og se video på denne linken: http://demo.baezeni.com/E16/

Sammen med vår samarbeidspartner, er vi nå i full gang med elektro og SRO-prosjekteringen for delstrekningen E16 Sandvika–Wøyen.

Prosjektet startet med bygging i februar 2015. Første del er Bjørnegårdtunnelen, der Vegvesenet er i gang med sprengningsarbeider og annet arbeid knyttet til bygging av tunnelen. Neste del blir strekningen Rud- Vøyenenga, som starter opp etter sommeren i år.

Prosjektet finansieres delvis med statlige midler, og med midler fra Oslopakke 3.

 • Strekningen fra Sandvika til Wøyen skal bygges som en firefelts motorveg. Lengden er ca 3,5 km.
 • Trafikken på E16 var i 2010 ca 35.000 kjøretøy pr døgn mellom Kjørbo og Bærumsveien. Trafikken avtar ved Bærumsveien og Lommedalsveien og er ca 12.000 kjøretøy pr døgn ved Vøyenenga.
 • Foreløpig kostnad for ny E16 Sandvika – Wøyen er beregnet til 3,8 mrd (2013)
 • Prosjektet, som inkluderer ferdigstillelse av Sandvika ring, er anslått å stå ferdig i 2020.

Mer informasjon: http://www.vegvesen.no/Europaveg/E16Barum