Nyheter

Omega Holtan på BFO-uka – Bransjens møteplass for et fremtidig brannsikkert samfunn!

Brannfaglig Fellesorganisasjon arrangerer for første gang «BFO-uka», som skal bli hele bransjens møteplass for et fremtidig brannsikkert samfunn!

Omega Holtan er representert!
Arne Mellingsæter står på stand og vil informere om våre brannforebyggende tjenester som elkontroll, termografering og internkontroll elektro.

 

Bedre brannvern for liv, miljø og verdier er en rød tråd gjennom hele «uka», og det er sentrale temaer som blir belyst:

 • Brannsikring i byggeprosessen, fra tegnebrett til ferdig bygg
 • Større og høyere byggverk i massivtre
 • Hva betyr ventilasjonsanlegg for en brannutvikling?
 • Kan vi benytte heis til evakuering i fremtiden?
 • Risiko og pålitelighet ved nye og innovative løsninger
 • Er brannvesenet forberedt på utviklingen?

Omvisning og foredrag hos RISE Fire Research, et av verdens fremste forsknings- og testinstitusjoner, er også del av programmet.

 

Rammeavtale signert med Caverion

Omega Holtan har signert rammeavtale med Caverion, for leveranse av fagkurs innen elektro.

Innen fagkurs elektro er veksten stor og den siste tiden har Omega Holtan inngått flere nye rammeavtaler, som igjen betyr økning i antall ansatte.

Rammeavtale er inngått med Caverion, som har omtrent 2 600 medarbeidere fordelt på litt under 50 lokale avdelinger rundt i landet.

 

På bakgrunn av nye avtaler og økt aktivitet, er selskapet ute etter flere kursinstruktører og ser for seg 2 nyansettelser i kursavdelingen den nærmeste tiden. Totalt for alle avdelinger er det 6 – 7 ledige stillinger som ønskes besatt i løpet av året.

Omega Holtan signerte rammeavtale med Omsorgsbygg

Omega Holtan har blitt tildelt kontrakt for termografering og tilstandskontroll av Oslo kommune v/ Omsorgsbygg Oslo KF. Kontrakt vil bli signert i løpet av de nærmeste dagene.

Konkurransen ble gjennomført som åpen anbudskonkurranse og det var fem tilbydere som leverte tilbud. Alle tilbydere oppfylte kvalifikasjonskravene og tildeling ble gjort etter en vekting av pris, kvalitet og miljø.

Kontrakt ble tildelt Omega Holtan og M-Tek med omtrent 50% fordeling av porteføljen.

Estimert verdi på anskaffelsen er 8 millioner fordelt på 4 år.

Tildelingskriteriene for konkurransen var 80% pris, 10% kvalitet og 10% miljø. Det var i tillegg tøffe kvalifikasjonskrav omhandlende blant annet:

 • Krav til sertifiseringer i henhold til NEK 405-1, NEK 405-3 og NEK 405-4
 • Kvalitetssikringssystem
 • Erfaring
 • Kapasitet
 • Økonomi

 

Gjennom dokumentert kompetanse og erfaring, sammen med en utfyllende beskrivelse for gjennomføring, miljø og kvalitet, ville Omsorgsbygg sørge for kvalitet og ryddighet i leveransene.

Planleggingsmøte med (fv) Daglig leder Ragnar Holtan, Elektroingeniør Ketil Veum og Stian Hvidsten, Avdelingsleder Mona Jentoftsen

«Omsorgsbygg setter høye krav til sine leverandører og skal ha levert riktig kvalitet til rett pris. At bransjen vi opererer i utfordres er bare positivt, og det bidrar til kontinuerlige forbedringer og økt profesjonalitet.

Krav til sertifisering i henhold til NEK 405-serien gir trygghet og sikrer uavhengighet mellom partene. Dette har vært et langsiktig arbeid vi har deltatt i, for å sikre like konkurransevilkår, standardiserte kompetansekrav og leveranser.

Det er veldig tilfredsstillende å se at våre strategier lykkes og at vi vinner like mye på kvalitetskriterier som på pris, og dette gir trygghet for våre kunder», sier daglig leder Ragnar Holtan


Daglig leder Ragnar Holtan

 

Kontrakten har umiddelbar oppstart og vil gjennomføres i tråd med detaljert utarbeidet fremdriftsplan.

 

«Det nedlegges mye arbeid kontinuerlig, for å være i posisjon til å tilby våre tjenester til de store eiendomsbesitterne. Avtaler som dette er med på å gi nødvendig forutsigbarhet i form av ordrereserve som igjen medfører trygge arbeidsplasser og stabil drift.

Kontrakten med Omsorgsbygg er meget viktig for oss, og et resultat av en langsiktig satsning i avdeling Kontroll i Omega Holtan.

Som stor aktør i markedet er vi avhengig av å lande avtaler med de store eiendomsbesitterene.

Vår avdeling er rigget for å håndtere de store eiendomsbesitterene, samtidig som det gjør oss konkurransedyktige at vi har omkring 10 000 kunder fordelt rundt i Norge og Norden. Stor kundemasse gir oss muligheten for å ha god logistikk og effektiv oppdragsgjennomføring», sier avdelingsleder i Omega Holtan, Mona Jentoftsen.

 

 

Faktaboks Omsorgsbygg

Omsorgsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak eid av Oslo kommune som skal utvikle, bygge, drifte og vedlikeholde formålsbygg. Per januar 2018 er det samlede bygningsareal på ca. 900 000 kvm fordelt på over 600 eiendommer og 1100 bygninger. Bygningsmassen består i hovedsak av sykehjem, bo- og rehabiliteringssentre, barnehager, brannstasjoner, samt kulturbygg.

(fv) Elektroinspektør Ole Martin Broen
og Per Christian Isdahl

 

Faktaboks Omega Holtan

Omega Holtan AS er en landsomfattende kompetansevirksomhet innen elektroteknikk, med hovedfokus på markedene:

 • Kontroll, termografering og internkontroll elektro
 • Prosjekt og prosjekteringstjenester
 • Kurs og konsulentvirksomhet 

Selskapet har mange års erfaring innen faget og besitter en betydelig kompetanse innenfor et fagfelt som får stadig større fokus.

Selskapet ble etablert i 1985 og har hovedkontor i Tønsberg i tillegg til avdelingskontorer i Sør-Trøndelag, Oppland, Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark og Vest-Agder.
Selskapet innehar Nemko og DNV-sertifiseringer.

Bildekreditering: Omega Holtan

Nå er vi på Eliaden 2018 😎👏👏

Nå er vi på Elliaden 2018 😎👏👏

Vi promoterer:
– vår Kursavdeling
– vår Kontrollavdeling og kontrollavtaler med installatører
– vår Rådgiveravdeling
– vårt undervisningsutstyr til skole – Elektro, TIP, kjøretøy og naturfag. LeXsolar GmbH, LD Didactic GmbH og Bosch Rexroth.

På Eliaden er det spennende seminarer om nyheter i markedet, nye energikilder, lading og batterisystemer.
Selvfølgelig en stor begivenhet når NEK 400:2018 lanseres!

VI SEES på stand D04 -16 😁

FGs elkontrollkonferanse 2018

Bilder fra FGs elkontrollkonferanse 2018

Vi takker for godt gjennomført konferanse med mange gode og nyttige innlegg fra bransjen! Viktig at vi har arenaer hvor vi kan treffes, diskutere og gi synspunkter fra forskjellige aktører i markedet.

Alle innlegg ligger her: https://www.fgsikring.no/nytt…/…/elkontrollkonferansen-2018/

   

Ny NEK 399 for alle bygg

Ny NEK 399 er nå publisert av Norsk Elektroteknisk Komitè!

NEK 399 omhandler tilknytning mellom sluttbrukers elanlegg og ekomnett mot tilsvarende allment nett. Normen spesifiserer krav til utforming av tilknytningspunkt, eierforhold, ansvar og plikter til involverte parter – og danner grunnlag for privatrettslig avtale mellom partene.
Denne erstatter NEK 399-1:2014, men innebærer også en vesentlig utvidelse av virkeområdet. NEK 399:2018 har som formål å dekke alle typer installasjoner som er tilknyttet allment nett.

Formålet med NEK 399
Skape et entydig begrepsbruk,
Klargjøre samhandlingsprinsipper mellom aktører,
Tydeliggjøre eierforhold og ansvar,
Klargjøre tilgang til tilknytningspunktet for de ulike aktørene,
Tilrettelegge for korrekt etablering av elmåling,
Legge til rette for uthenting av sanntidsdata fra elmåler, innhenting av måledata for andre infrastruktureiere som f.eks. leverandører av fjernvarme, vann, gassforsyning,
Avklare ansvar for drift og vedlikehold,
Beskrive tekniske systemløsninger og funksjonskrav,
Beskrive fysisk tilknytningspunkt,
Gi tekniske krav til utstyr/komponenter mht. funksjon, tilgjengelighet og plassering,
Beskrive samlokalisert tilknytningspunkt for el- og ekomnett,
Beskrive beskyttelse av elektrisk utstyr og ledningsanlegg før, i og etter tilknytningspunkt,
Beskrive koordinering av overspenningsbeskyttelse, EMC og jording, og
Sette krav til beskyttelse mot ytre påvirkninger av utstyr i tilknytningspunktet.

Standarden NEK 399 er laget for elnetteiere, ekomnetteiere, elektroinstallatører, ekominstallatører, rådgivende ingeniører elektro (RIE) og utbyggere av bolig og næringsbygg.

Kjøpes her:
http://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=966201

Nye NEK 399:2018

NEK forventer at nye NEK 399:2018 – Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett blir klar for lansering i starten av mars. NEK 399 har vært etterlyst i næringen i lang tid og NEK er derfor glad for den nærstående ferdigstillelsen.

– NEK 399 lansering er timet bra i forhold til NEK 400 som slippes på Eliaden 2018. Det er viktig at produsentene av tilknytningsskap og annet utstyr relatert til NEK 399 får litt tid på seg til å utvikle produkter etter de nye spesifikasjonene som er nedfelt i normen, sier fagsjef Leif T. Aanensen.

Fagsjefen kan fortelle at den nye normen inneholder skjerpede krav til testing av tilknytningsskap. Det er lagt spesiell vekt på forebygging av kondens, korrosjon og isdannelser. Videre forteller han at normen forutsetter gjennomføring av tester hos uavhengig tredjepart.

Om NEK 399

NEK 399 omhandler tilknytning mellom sluttbrukers elanlegg og ekomnett mot tilsvarende allment nett. Normen spesifiserer krav til utforming av tilknytningspunkt, eierforhold, ansvar og plikter til involverte parter. Hensikten er å legge til rette for effektiv samhandling, forutsigbarhet og størst mulig grad bruk av standardiserte løsninger. Normen utgjør grunnlaget for en privatrettslig avtale mellom de berørte parter.

– Forutsigbarhet er et bærende element i NEK 399. Når partene møter kjente grensesnitt, kjenner egne plikter og hva hver enkelte har ansvar for, glir alt så mye lettere. I slike situasjoner vil tidskostnadene til koordinering falle drastisk, hevder fagsjefen.

God bredde i komiteen

NK 301, som har hatt det faglige ansvaret for utformingen av NEK 399:2018, har representasjon fra over 20 ekspertmiljøer. Utover det har komiteen innhentet synspunkter fra en rekke andre interessenter, herunder gjennomført offentlig høring. Ny NEK 399 er dermed tuftet på synspunkter fra en bred krets av eksperter og balanserer ulike interesser.

Myndighetsforankring

De tre sentrale myndighetene på området – Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har deltatt i komitéen. Deltakelse fra myndighetsorganene har vært viktig for å sikre at normen ikke er i strid med lov eller forskrift.

Normen erstatter NEK 399-1:2014, men innebærer også en vesentlig utvidelse av virkeområdet. NEK 399:2018 har som formål å dekke alle typer installasjoner som er tilknyttet allment nett.

NEK meddelelser nr. 234 ute nå

Nytt nummer av NEK Meddelelser er nå lagt ut på NEK`s hjemmesider www.nek.no med informasjon om nye prosjekter til avstemming og nye normer. Dere finner dem ved å klikke på Menu, Aktuelt og Meddelelser, eller ved å klikke på linken under:

Meddelelser

Presentasjon av nye fastsatte normer/standarder, publikasjoner og høringer
I NEK`s meddelelser, som publiseres hver måned, presenteres nye fastsatte normer fra CENELEC, samt prEN og prHD prosjekter som er til votering. Videre listes nye publikasjoner fra IEC, samt eventuelle nye norske normer. Alle IEC-normene implementeres som «NEK IEC» med status «Publikasjon».

Meddelelsene blir lagt ut i to forskjellige sorterings-versjoner. En versjon blir sortert etter type dokument og dokumentnummer, og en annen versjon blir sortert etter ICS-koder.

Omega Holtan signerte rammeavtale med Undervisningsbygg

Oslo kommune v/Undervisningsbygg Oslo KF har signert avtale med Omega Holtan, for sertifisert elkontroll.


(fv) Elektroinspektør Ole Martin Broen og Per Christian Isdahl

Dette er del av en parallell rammeavtale som gjelder for hele bygningsporteføljen til Undervisningsbygg, inndelt i 4 soner. Det var fem tilbydere som konkurrerte og alle oppfylte kvalifikasjonskravene. I tillegg til Omega Holtan ble tre andre tilbydere tildelt hver sin sone:
– Sønnico AS
– Ingeniør Ivar Pettersen AS
– Installatøren Fredrikstad AS

Basert på Undervisningsbyggs erfaringstall og planer, anslås verdien på den parallelle rammeavtale å være i området 12 – 20 millioner kroner totalt for alle 4 soner.

Tildelingskriteriene for konkurransen var omtrent 50% pris og 50% kompetanse, med tøffe kvalifikasjonskrav omhandlende blant annet:
– Sertifiseringer i henhold til NEK 405-3 og NEK 405-4
– Kvalitetssikringssystem
– Kapasitet
– Økonomi
– Miljø
– Ingen bruk av underleverandører
– Kundeattester for tilfredsstillende utførelse av arbeidene.

Gjennom dokumentert kompetanse og erfaring, sammen med en utfyllende beskrivelse for gjennomføring, fremdrift, SHA, skole i drift og kvalitet, ville Undervisningsbygg sørge for kvalitet og ryddighet i leveransene.

«Det er veldig moro å se vekst i markedet og at de store eiendomsbesitterene setter krav til sertifisering i henhold til norm utarbeidet av Norsk Elektroteknisk Komitè (NEK). Dette har vært et langsiktig arbeid vi har deltatt i, for å sikre like konkurransevilkår, standardiserte kompetansekrav og leveranser.
Det er veldig tilfredsstillende å se at våre strategier lykkes og at vi vinner like mye på kvalitetskriterier som på pris, og dette gir trygghet for våre kunder», sier daglig leder Ragnar Holtan


Daglig leder Ragnar Holtan

Kontrakten har umiddelbar oppstart og vil gjennomføres i tråd med detaljert utarbeidet fremdriftsplan.

«Kontrakten med Undervisningsbygg er meget viktig for oss, og et resultat av en langsiktig satsning i avdeling Kontroll i Omega Holtan. Som stor aktør i markedet er vi avhengig av å lande avtaler med de store eiendomsbesitterene.
Vår avdeling er rigget for å håndtere de store eiendomsbesitterene, samtidig som det gjør oss konkurransedyktige at vi har omkring 10 000 kunder fordelt rundt i Norge og Norden. Stor kundemasse gir oss muligheten for å ha god logistikk og effektiv oppdragsgjennomføring», sier avdelingsleder i Omega Holtan, Mona Jentoftsen.

Kurs
Avdelingsleder Mona Jentoftsen

Faktaboks Undervisningsbygg
Undervisningsbygg Oslo KF er et foretak eid av Oslo kommune som skal utvikle, bygge, drifte
og vedlikeholde skolebygg. Foretaket er Oslos største eiendomsforvalter med ca.
1,36 millioner kvadratmeter fordelt på 177 skoler og 750 bygninger. 83 000 elever og 13 000
ansatte er daglige brukere av Undervisningsbyggs lokaler.

Faktaboks Omega Holtan
Omega Holtan AS er en landsomfattende kompetansevirksomhet innen elektroteknikk, med hovedfokus på markedene:
• Kontroll, termografering og internkontroll elektro
• Prosjekt og prosjekteringstjenester
• Kurs og konsulentvirksomhet
Selskapet har mange års erfaring innen faget og besitter en betydelig kompetanse innenfor et fagfelt som får stadig større fokus.
Selskapet ble etablert i 1985 og har hovedkontor i Tønsberg i tillegg til avdelingskontorer i Sør-Trøndelag, Oppland, Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark og Vest-Agder.
Selskapet innehar Nemko og DNV-sertifiseringer.

Det brenner ikke – minutt for minutt

Det brenner ikke! Sakte-TV tas til nye høyder.
Live feed fra Brannvernforeningens webkamera, montert på fasade.

“Det brenner ikke – minutt for minutt” Forebyggende arbeid hjelper

Hvorfor brenner det ikke?
– På grunn av dyktige ingeniører og fagfolk, som prosjekterer, bygger og vedlikeholder anlegg med lav brannrisiko!

NEK Meddelelser nr. 233 ute nå!

Presentasjon av nye fastsatte normer/standarder, publikasjoner og høringer

I NEK`s meddelelser, som publiseres hver måned, presenteres nye fastsatte normer fra CENELEC, samt prEN og prHD prosjekter som er til votering. Videre listes nye publikasjoner fra IEC, samt eventuelle nye norske normer. Alle IEC-normene implementeres som «NEK IEC» med status «Publikasjon».

Meddelelsene blir lagt ut i to forskjellige sorterings-versjoner. En versjon blir sortert etter type dokument og dokumentnummer, og en annen versjon blir sortert etter ICS-koder.

Meddelelser

Rammeavtale signert med Hafslund Nett

Hafslund Nett AS har signert avtale med Omega Holtan, for termografering av trafostasjoner. Omega Holtan vant dermed leveransen i konkurranse med flere andre tilbydere.

Omega Holtan har tilbudt sine tjenester innen termografering av transformatorstasjoner.

Oppdraget skal gjennomføres etter en nøye planlagt fremdriftsplan og omfatter flere stasjoner i Oslo området. Omega benytter sin underleverandør Nett Tjenester som har ansvaret for Leder for sikkerhet(LFS) og LFK-FA funksjonen i avtalen.

Leder for sikkerhet har ansvaret for at arbeidet gjennomføres trygt og uten fare for skader o.l, et sikkerhetskrav som stilles for å kunne utføre arbeider i høyspenningsanlegg.

«Kontrakten med Hafslund Nett AS er et resultat av en langsiktig satsning for avdeling Kontroll i Omega Holtan. Det er veldig tilfredsstillende å se at våre strategier lykkes og at vi vinner like mye på kvalitetskriterier som på pris, og dette gir trygghet for våre kunder», sier avdelingsleder i Omega Holtan, Mona Jentoftsen.

Elektroinspektør Bjørn Haugen har lang erfaring i feltet og er den som skal utføre termografering av stasjonene.

Det er nå publisert nye normer i NEK 405-serien

Nye normer i NEK 405-serien er nå publisert:

 

–          NEK 405-3:2014/Tillegg B:2017: Elkontroll i driftsbygninger i landbruk og veksthusnæringen

Dette tillegget skal brukes ved elkontroll i driftsbygninger i landbruket eller veksthus, gitt at bruk av tillegget er avtalt mellom partene. Tillegget inngår som del av NEK 405-3. Det innebærer at de generelle kravene til kompetanse, samt krav til bestått tilleggseksamen slik de fremgår i B.4 gjelder.

Normen kan kjøpes her: http://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=955183

 

–          NEK 405-10:2017 : Elkontroll i kontrollpliktige fiske-, fangst- og lastefartøy med største lengde opp til 24 meter

Formålet med normen er å legge til rette for kontroll med at tilfredsstillende elsikkerhet ivaretas i fiske-, fangst- og lastefartøy med største lengde opp til 24 meter. Normen gir rammer og vilkår for registrert elektroforetak som skal utføre elkontroll på slike fartøy. Kontroll av et fartøys elektriske anlegg i medhold av denne normen understøtter det offentlige tilsynet og benyttes som underlag for utstedelse og opprettholdelse av pliktige fartøysinstrukser eller fartøyssertifikater. Redere kan imidlertid på eget initiativ iverksette elkontroll etter denne normen.

Normen kan kjøpes her: http://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=955184

Har deres virksomhet hjertestarter og kjenner dere krav til bruksopplæring?

Regelverk for legfolks bruk av hjertestarter

Nær 100 ganger så mange mennesker rammes av plutselig hjertestans sammenlignet med antallet som hvert år omkommer i brann i Norge.
Innsats de første minuttene mens ambulansen er på vei kan være avgjørende.
Mange virksomheter ønsker derfor å etablere lokal beredskap for hjertestans på lik linje med brannvern.

Instruktører, private og offentlige virksomheter lurer ofte på hvilke regler som gjelder for anskaffelse og bruk av hjertestartere.
Hovedregelen er at enhver, også uten opplæring, bør starte hjerte-lungeredning (HLR) og bruke en hjertestarter når det er nødvendig for å redde liv.
Moderne hjertestartere er svært sikre i bruk, både for pasient og bruker.

Opplæring vil likevel gjøre førstehjelpen bedre i stand til å gi god HLR og bidra til raskere bruk av hjertestarteren. Dette kan være avgjørende for å redde liv.
Derfor anbefaler Norsk Resuscitasjonsråd og Norsk Førstehjelpsråd at alle i Norge fra og med 12-års alder lærer HLR og å bruke en hjertestarter. I dag er dette en del av alminnelig førstehjelpskunnskap. Det handler også om å bygge holdninger og et samfunn hvor vi bryr oss om hverandre.

Viktig: Manglende opplæring er ikke til hinder for at enhver bør starte HLR og bruke en hjertestarter for å redde liv. Samtidig bør det etableres rask kontakt med 1-1-3 som kan sende ut ambulanse og veilede i HLR og bruk av hjertestarteren over telefonen.

Private og offentlige virksomheter som anskaffer hjertestarter skal i hht forskrift om håndtering av medisinsk utstyr  gi systematisk og dokumentert opplæring for planlagt bruk av hjertestarter. NRR og Førstehjelpsrådet anbefaler at minst fem personer med nær fysisk tilknytning til der hjertestarteren plasseres i virksomheten får opplæring tilsvarende ”Norsk grunnkurs i HLR med bruk av hjertestarter (DHLR)” (e-læring + 3 timers kurs).
Virksomhetene oppfordres til å gi alle andre ansatte det samme eller en enklere opplæring, for eksempel ”Norsk Grunnkurs i Førstehjelp med bruk av hjertestarter” eller ”MiniAnne med hjertestarter” slik at alle kan gi god HLR og bruke hjertestarteren raskt om nødvendig.

Akutthjelpere (first responders) som har avtale om bistand til helsevesenet (brann, politi, vektere, førstehjelpsorganisasjoner, etc. etc.) skal ha nødvendig opplæring i hht den nye akuttforskriften (se nedenfor). NRR og Førstehjelpsrådet anbefaler opplæring tilsvarende ”Norsk grunnkurs i HLR med bruk av hjertestarter (DHLR)” (e-læring + 3 timers kurs) og det samme for alle med pålagt eller selvpålagt ”duty to respond”.

Kilde:
Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) (www.nrr.org)
Norsk Førstehjelpsråd (NFG) (www.norskforstehjelpsrad.no)

NYHET: Eksamensforberedende kurs for elektroinstallatørprøven / installatørprøven!

Kursinstruktør Patrick Loe, Kurskoordinator Susanne Reinset Giske og Avdelingsleder Kompetanse Halvor Kaasa.

Dette kurset er for deg som kvalifiserer til elektroinstallatørprøven / installatørprøven, og som ønsker en kompetanseheving i forkant av eksamen. I kurset gjennomgår vi også informasjon knyttet til det praktiske rundt gjennomføringen av prøven.

Kursinnhold

 • Relevant regelverk
 • Rollen som faglig ansvarlig
 • Manuell prosjektering
 • Risikovurdering
 • Elsikkerhet
 • Tidligere eksamensoppgaver
 • Informasjon om kvalifiserende prøve og avsluttende prøve (eksamen)
 • Krav til gjennomføring
 • Tidligere eksamensoppgaver

 

Må medbringes på kurs: Normguide + NEK 400:2014. På forhånd må du gjøre deg kjent med de sentrale forskriftene; FSE, FEK og IK

Oppfølging og oppgavehjelp etter endt kurs inngår i kurspakken.

Kurset har en varighet på 4 dager inkludert pauser. Tidsplan for kursene: Mandag 09.00-18.00, tirsdag 08.30-18.00, Onsdag 08.30-18.00, torsdag 08.30-15.00

Kursholder er Patrick Loe som har drevet kursvirksomhet i 5 år, med hovedfokuset mot elektroinstallatørprøven / installatørprøven.

Bistand for oppfyllelse av maskinforskriften

Omega Holtan bistår Maskinleverandør for å sikre at leveransen oppfyller kravene satt i Forskrift om maskiner (maskinforskriften).
Vi kan bistå i deler av prosessen, eller stå som Maskinleverandør og ta totalansvar for å utstede samsvarserklæring iht vedlegg IIA eller IIB.

Med en maskin menes:
– en enhet som er utstyrt med, eller beregnet til å utstyres med, et drivsystem som ikke kommer fra direkte drivkraft fra mennesker eller dyr, og som består av sammensatte deler eller komponenter hvor   minst en del er bevegelig, og som er sammensatt for et bestemt bruk
– en samling av maskiner som er satt opp og styrt slik at de virker som en enhet, for å oppnå et bestemt resultat

Sentralt i maskinforskriften står Maskinleverandøren
Maskinleverandøren skal utstede en CE samsvarserklæring (CE declaration of conformity) og deretter montere et CE skilt på maskinen (CE merke) etter bestemt prosedyre gitt i direktiv/forskrift
Maskinleverandøren tar således det fulle og hele ansvar for at maskinen er utført ihht. til de direktiver og harmoniserte normer som det er erklært samsvar med, og at maskinen oppfyller alle sikkerhetskrav i maskindirektivet
Dette gjelder også det elektriske anlegget på maskinen inkludert all intern kabling. Grensesnittet er tilkoplingsklemmene på strømforsyningen til maskinen

Det påhviler maskinleverandøren et stort ansvar for å sikre at han tar hånd om alle farlige områder allerede i konstruksjonsfasen og at maskinen blir montert sammen på en sikker måte

§ 8.Omsetning og levering av maskiner
Før en maskin settes i omsetning skal produsenten eller dennes representant sikre:
a) at maskinen oppfyller de relevante grunnleggende krav til helse og sikkerhet i vedlegg I
b) at teknisk dokumentasjon jf. vedlegg VII, del A, er tilgjengelig
c) at nødvendig brukerinformasjon, herunder bruksanvisning, gjøres tilgjengelig
d) gjennomføring av relevante prosedyrer for samsvarsvurdering, jf. § 10
e) utarbeidelse av samsvarserklæring, jf. vedlegg II, første avsnitt, del A, og sørge for at erklæringen følger maskinen
f) påføring av CE-merket i samsvar med § 13, jf. vedlegg III, og støymerking i samsvar med vedlegg XIII.

§ 9.Omsetning og levering av delvis ferdigstilte maskiner
Før en delvis ferdigstilt maskin settes i omsetning, skal produsenten eller dennes representant sikre at:
a) relevant teknisk dokumentasjon er utarbeidet, jf. vedlegg VII, del B,
b) monteringsveiledning er utarbeidet, jf. vedlegg VI,
c) erklæring for innbygging av delvis ferdigstilt maskin (sammenstillingserklæring) er utarbeidet, jf. vedlegg II, første avsnitt, del B.

Lansering av nytt konsept; Brannsikkerhetsrapporten

Lansering av nytt konsept; Brannsikkerhetsrapporten      

Brannsikkerhetsrapporten er et nytt konsept hvor alle faktorer som bidrar til brannsikkerheten for et bygg, er satt i et helhetlig system. Tidligere har bygningseiere måtte forholde seg til ulike leverandører for å få en komplett løsning.

Det er Norsk brannvernforening gjennom sitt datterselskap Kontroll og Rådgivning, og kompetansevirksomheten Omega Holtan, som sammen har utviklet dette konseptet. Dette vil gjøre det vesentlig enklere for bygningseier å ivareta alle forhold knyttet til brannsikkerheten for sine bygg.

Rapporten vil fortelle bygningseier status på bygget, og hvilken restrisiko som må ivaretas gjennom internkontrollsystemet. Det vil også bli lagt vekt på rådgiving om veien videre for å opprettholde akseptabel brannrisiko. Dette gir et godt verktøy for å senke kostnader og konsekvenser ved eventuelle branntilløp.

«Vi kan med dette tilby en objektiv og komplett rapport om brannsikkerhet til våre kunder. Dette er en helhetlig løsning som vil gi kundene merverdi gjennom en rekke fordeler som gir mindre oppfølgingsarbeid og reduserte kostnader, sier Rolf Søtorp, administrerende direktør i Stiftelsen Norsk brannvernforening.

Brannsikkerhetsrapporten innebefatter alle relevante bygningstekniske fagområder, og vil blant annet ta for seg:

 • Statusrapport for bygg med oversikt over feil og mangler
 • Forslag på tiltak
 • Internkontrollrutiner for eier/driftsansvarlig
 • Internkontrollrutiner for leietakere
 • Råd om planlegging og gjennomføring av brannøvelse

«Vi vet at brannsikkerhetsarbeidet for profesjonelle bygningseiere, som regel er oppdelt i flere leveranser innen de berørte fagområdene. Dette kan oppleves som både utfordrende og uoversiktlig av større eiendomsforvaltere/bygningseiere. Med Brannsikkerhetsrapporten vil man få en langt bedre oversikt over bygningsmassen, og færre kontaktledd» sier daglig leder i Omega Holtan AS, Ragnar Holtan.

Kontroll & Rådgivning AS har lang erfaring og ledende kompetanse innen kontroll av sprinkler- og brannalarmanlegg over hele landet. Virksomheten er et heleid datterselskap av Stiftelsen Norsk brannvernforening. Se for øvrig: https://brannvernforeningen.no/kontroll-og-radgivning/

Omega Holtan er en landsomfattende kompetansevirksomhet innen elektroteknikk, og har hovedfokus på kurs og konsulentvirksomhet, prosjekt og prosjekteringstjenester, el-kontroll, termografering og internkontroll. Se for øvrig: www.omegaholtan.no

Kontaktpersoner

Kontroll og Rådgivning AS
Tom Nygren
Mobiltelefon: 916 56 300
E-post: tom.nygren@brannvernforeningen.no

Omega Holtan AS
Ragnar Holtan
Mobiltelefon: 957 31 837
E-post: ragnar.holtan@omegaholtan.no

Ny vegnormal: Håndbok N601 Elektriske anlegg

Håndbok nå publisert:

Håndbok N601 Elektriske anlegg – Vegnormal

 

«Håndbok N601 Elektriske anlegg» er en vegnormal utgitt av Statens Vegvesen Vegdirektoratet, med hjemmel i veglova §13.

Normalen beskriver krav til alle elektrisk anlegg som bygges i veganlegg, og gir klare krav der det anses nødvendig eller hvor det offentlige regelverk selv angir alternative løsninger.

Normalen gjelder for nye elektriske veganlegg, den skal også legges til grunn ved oppgradering/rehabilitering av utstyr i eksisterende anlegg.

 

Håndbok N601 Elektriske anlegg gjelder fra 8.9.2017, og erstatter fra denne dato eventuelle krav til elektriske anlegg i andre håndbøker.

 

https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/Handboker

Høring: Utkast til ny NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel) har en henvisning til NEK 400 i veiledningen til § 10. Her omtales normsamlingen som foretrukket metode for oppfyllelse av forskriftens sikkerhetskrav. Henvisningen ble introdusert i 1998 og er siden opprettholdt. Normsamlingen inneholder oversatte internasjonale standarder, med enkelte tilpasninger foretatt av den norske speilkomiteen NK 64. Denne komiteen har i underkant av 40 medlemmer fra akademia, myndighetene, forvaltningen, interesseorganisasjoner, bygg- og infrastruktureiere, leverandørindustrien og bransjeaktører. For å fange opp endringer i de internasjonale standardene samt behovet for enkelte justeringer, har normsamlingen hatt fast revisjonssyklus. Alle revisjonene er foretatt i samråd med regelverksforvalter som er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Tidligere versjoner ble publisert i 1998, 2002, 2006, 2010 og 2014. Versjonen som nå er under utarbeidelse vil etter planen tre i kraft 1. juli 2018.

 

Hva er på høring?

Normsamlingen er basert på internasjonale standarder med opprinnelse fra IEC og CENELEC. Delnormene i del 8 er imidlertid utviklet og blir forvaltet av NK 64 som nasjonale standarder. De er etter komiteens vurdering et nødvendig supplement til de internasjonale standardene der disse er mangelfulle eller fraværende på de aktuelle områdene. Styret i NEK fastsetter slike nasjonale standarder i tråd med gitte retningslinjer. Denne høringsprosessen gjennomføres i tråd med disse retningslinjene. De internasjonale standardene har allerede gjennomgått en internasjonal og nasjonal høring. Nasjonalt skjer dette ved behandling, bearbeidelse og innspill fra NK 64. Videre publiserer IEC alle forslag til nye standarder på nettsiden www.iec.ch/comment/, hvor det er åpent for kommentarer fra brukerne og andre interesserte. I NEKs meddelelser inngår oversikt over utkast til standarder fra CENELEC. Utkastene sendes på forespørsel til interessenter som ikke er medlem i komiteen, og eventuelle kommentarer videreformidles. De nevnte dokumentene inngår dermed ikke i denne offentlige høringen.

Norsk elektroteknisk komite (NEK) inviterer dermed høringsinstansene til å komme med synspunkter på forslag til revidert del 8 i ovennevnte normsamling.

 

Høringsbrevet er vedlagt denne sending. For øvrige høringsdokumenter, herunder et høringsnotat som beskriver foreslåtte endringer, henvises det til følgende nettadresse (høringssiden): www.nek.no/aktuelt/horinger/. Velg fane for NEK 400. Her finner man også kommentarskjema det henstilles om at høringsinstansene benytter ved innlevering av høring.

 

Innlevering av høring og høringsfrist

Høringsinstansene henstilles om å laste opp kommentarskjema og eventuelle andre dokumenter via skjema på høringssiden. Det sendes en kvittering på innsendelsen.

Høringsbrev NEK 400-2018

Høringsfrist er satt til 1. desember 2017

Nyutgivelse av bladet Elsikkerhet – Elsikkerhet 89

Dette sommernummeret av Elsikkerhet inneholder statistikk og omtale av de elulykkene
som ble rapportert inn til DSB i løpet av foregående år. Det er også i år valgt å beskrive ulykker/hendelser som ikke har medført skader og/eller sykefravær, da det ofte er
tilfeldigheter som avgjør konsekvensene av en hendelse.

http://www.dsbinfo.no/DSBno/2017/tema/elsikkerhet-nr-89/

Elsikkerhet_nr_89

Endringer i NEK 400:2014 – Byggevareforordningen

NEKs styre vedtok nylig en endring i NEK 400:2014, etter henstilling fra NK 64 som forvalter normsamlingen. Endringen er et ledd i tilpasningen til byggevareforordningen og har skjedd i forståelse med myndighetene. Endringene vil inngå i NEKs meddelelser for april og vil tre i kraft 1. juli 2017.

Byggevareforordningen fastsetter vilkårene for å bringe i omsetning eller gjøre byggevarer tilgjengelige på markedet ved å fastsette harmoniserte regler for hvordan byggevarers ytelse skal uttrykkes med hensyn til deres vesentlige egenskaper og for anvendelsen av CE-merking på disse varene.

Relevant regelverk

Byggevareforordningen er implementert i Forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk, og trådte i kraft 1 januar 2014.

I henhold til byggevareforordningen, skal kabler som benyttes for fast installasjon i bygg og byggverk være klassifisert med hensyn til sine brannegenskaper. Produsenter og importører som plasserer (selger) et kabelprodukt i markedet, for fast installasjon i byggverk, skal etter 1. juli inneha en 3. parts-sertifisering iht. byggevareforordningen. Dette betyr at produsenter og importører skal utstede en DoP/Ytelseserklæring, merke produktet, eller emballasjen, med angitte opplysninger, bl.a. «CPR-Brannklasse» og krav ellers nedsatt i NEK EN 50525:2014. Krav til brannklassifisering av kabler innebærer at samsvarserklæring for kabler ikke lenger kun kan baseres på samsvar med normer som er vist til i NEK 400:2014, men må også samsvare med klassifiseringskravene i NS-EN 13501-6.

NEK 400:2014 har, i forbindelse med valg av kabler, en rekke henvisninger til NEK EN eller NEK IEC normer som skal tilfredsstilles. På grunn av de nye kravene til klassifisering er ikke alle disse referansene lenger riktig. NK64 har derfor, etter henstilling fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og NEK/NK 20 Kabler behandlet denne problemstillingen og vurdert hvilke endringer/tilpasninger som bør gjøres i NEK 400:2014 for at normsamlingen skal være tilpasset de nye kravene til klassifisering av kabler i henhold til NS-EN 13501-6.

Avklaring med myndighetene

De involverte parter (DiBK, DBS, Nkom, NK 20 og NK 64) er alle av den oppfatning at det er hensiktsmessig og fornuftig å implementer krav i NEK 400:2014 som er tilpasset de nye klassifiseringskravene. Partene mener at en endring av kravene i NEK 400:2014 vil være til stor hjelp for prosjekterende og utførende.

Beslutning i styret

NK 64 vedtok på sitt møte 9. februar 2017 å endre NEK 400:2014, med virkning fra 1. juli 2017. NK64s forslag til endringer ble vedtatt i NEKs styre 24. februar 2017.

Endringene

Følgende endringer ble vedtatt:

«Endringer i NEK 400:2014.

Erstatt hele avsnitt 422.2 med følgende:

422.2           Installasjoner med ytre påvirkninger BD2, BD3 eller BD4

422.2.1         Generelle krav

422.2.1.1      Ledningssystemer skal ikke være flammespredende.

MERKNAD – Dette kravet kan tilfredsstilles ved bruk av følgende produkter:

 • Kabler som tilfredsstiller kravene til klasse Dca-s2d2a2 definert i NS-EN 13501-6, eller
 • installasjonsrør klassifisert som ikke flammespredende i samsvar med NEK EN 61386-1, eller
 • kabelkanalsystem klassifisert som ikke flammespredende i samsvar med NEK IEC 61084-1, eller
 • kabelbro- og kabelstigesystemer klassifisert som ikke flammespredende i samsvar med NEK EN 61537, eller
 • strømskinnesystemer i samsvar med NEK EN 61534-serien.

422.2.1.2      Kabler skal minst tilfredsstille kravene til klasse Dca-s2d2a2 definert i
NS-EN 13501-6.

Dersom kablene er beskyttet av et automatisk brannslokkeanlegg, for eksempel et sprinkleranlegg, kan kabler som tilfredsstiller klassen Eca definert i NS-EN 13501-6 benyttes.

422.2.1.3      Ledningssystemer som forsyner nødstrømkurser skal ha en brannmotstand iht. NEK IEC 60331-11, NEK IEC 60331-21, NEK IEC 60331-23 eller NEK IEC 60331-25, og skal ha brannmotstand/være funksjonsdyktige i minst 60 min.

MERKNAD – Se NEK 400-5-56 vedrørende krav til opprettholdelse av funksjonen til ledningssystemer for nødstrømsystemer under brann.

422.2.1.4     Koblingsutstyr, bortsett fra utstyr som skal lette evakuering, skal kun være tilgjengelig for autoriserte personer. Hvis de er plassert i ganger skal de være plassert i kabinetter eller bokser av ikke-brennbare materialer eller av ikke lett brennbare materialer.

MERKNAD – Dette avsnitt er ikke til hinder for å benytte kapsling av plast av et ikke lett brennbart materiale.

422.2.1.5      Det skal ikke benyttes elektrisk utstyr som inneholder brennbare væsker.

MERKNAD – Dette kravet gjelder ikke kondensatorer innebygget i apparater. Dette unntaket gjelder i hovedsak utladningslamper og kondensatorer i motorstartere.

422.2.2         Rømningsveier

422.2.2.1      Ledningssystemer skal ikke føres inn i rømningsveier med mindre selve ledningene er lagt i kapslinger eller er avskjermet mot rømningsveien, enten ved kabelføringssystemet selv eller ved andre tilsvarende tiltak.

VEILEDNING – Hensikten med dette kravet er at kabler forlagt i rømningsveier ikke under noen omstendighet skal kunne være til hinder ved rømning. Forøvrig vises til Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven som også har krav til elektriske installasjoner i rømningsveier.

422.2.2.2      Ledningssystemer skal ikke være innenfor rekkevidde med mindre de er beskyttet mot mekanisk skade som kan oppstå ved evakuering.

422.2.2.3      Ledningssystemer skal være så korte som praktisk mulig.

422.2.2.4      Kabler og ledninger skal, dersom de ikke er beskyttet av et automatisk brannslokkeanlegg, for eksempel et sprinkleranlegg, totalt ikke representere en brannenergi mer enn 50 MJ pr løpemeter rømningsvei.

VEILEDNING – Dette kravet er ikke en del av den sertifiserte ordningen for brannkrav til kabler under Byggevareforordningen (CPR) som gjelder fra 1. Juli 2017.

Informasjon om den enkelte kabels brannenergi fås av kabelleverandørene/-produsentene, se også Tillegg 42A.

– – – – – – – – –

 Erstatt avsnitt 422.3.4 med følgende:

422.3.4         Unntatt hvor kabler og ledningssystemer er nedgravd eller innstøpt i ikke-brennbart materiale, skal kun ikke flammespredende ledningssystemer benyttes.

Utstyr skal, som et minimum, velges i samsvar med følgende krav:

 • kabler skal minst tilfredsstille kravene til klasse Eca definert i NS-EN 13501-6
 • installasjonsrør skal tilfredsstille flammespredningsprøve spesifisert i NEK EN 61386-serien
 • ledningskanalsystem skal tilfredsstille flammespredningsprøve spesifisert i NEK IEC 61084-serien
 • kabelbro- og kabelstigesystemer skal tilfredsstille flammespredningsprøve spesifisert i NEK EN 61537-serien
 • strømskinnesystemer skal tilfredsstille flammespredningsprøve spesifisert i NEK EN 61534‑serien

Der hvor faren for flammespredning er høy, for eksempel i lange vertikale føringer eller buntede kabler, er det anbefalt å benytte kabler som minst tilfredsstiller kravene til klasse Dca-s2d2a2 definert i NS-EN 13501-6.

– – – – – – – – –

Erstatt avsnitt 422.5.1 med følgende:

422.5.1         Hvor bygningsstrukturens form og dimensjoner er slik at de muliggjør spredning av brann, skal det iverksettes tiltak for å sikre at den elektriske installasjonen ikke bidrar til brannspredningen (skorsteinseffekt).

Branndetektorer kan installeres for å hindre at tiltak mot spredning av brann forringes, for eksempel brannspjeld i kanaler, i hulrom i bygg etc. Installasjonsbokser og kapslinger i samsvar med NEK EN 60670-1 for hule vegger og kabler som minst tilfredsstiller kravene til klasse
Dca-s2d2a2 definert i NS-EN 13501-6 kan benyttes.

MERKNAD – NEK EN 60670-1 inkluderer merking med symbolet H for bokser og kapslinger for hule vegger.

– – – – – – – – –

Legg til følgende tillegg:

Tillegg 42A
(informativt)

Fastsettelse av brannenergi for en kabel

I henhold til avsnitt 422.2.2.4 skal brannenergi for en kabel oppgis av kabelprodusentene/-leverandørene. I mangel av slik informasjon kan brannenergien for en kabel beregnes ved hjelp av følgende formel:

BB = A  * B / r

Hvor   BB     brannenergi i [MJ/m]

A       summen av brennbare komponenter i kabelen pr. m. i [kg/m] (nominelle verdier kan beregnes ut i fra dimensjonskravene i aktuelle produktstandarder)

B       Typiske Cone calorimeter-verdier for kabelens brennbare komponenter, gitt i tabell 42A-1, i [MJ/kg]

r        typisk densitet til kabelens brennbare komponenter  gitt i tabell 42A-1

Tabell 42A-1- Typiske brannverdier for brennbare komponenter i kabler

Brennbar komponent Beskrivelse Cone calori ved 50 kW/m2[MJ/kg] Densitet 
PVC-isolasjon Typisk compound 18 1,4
PVC-Fyllkappe Typisk compound 15 1,8
PVC-Ytre kappe Typisk compound med gode kulde-egenskaper 20 1,4
PE, PP, PEX Ufyllt 41 0,9
HFFR-LS-isolasjon Typisk compound, CaCO3 + silikon 29 1,5
HFFR-LS-isolasjon Typisk compound m/ATH, MEG 25 1,5
HFFR-LS fyllkappe Typisk compound m/ATH, MEG 18 1,8
HFFR-LS kappe Typisk compound, CaCO3 + silikon 23 1,5
HFFR-LS kappe Typisk compound m/ATH, MEG 20 1,5
FEP-isolasjon 6 2,1
PE-fyllkappe Med uorganisk fyllstoff, ikke flammehemmet 38 1,5
VEILEDNING – HFFR-LS omfatter røyksvake materialer ved forbrenning

– – – – – – – – –

Erstatt hele avsnitt 527.1 med følgende:

527.1           Forholdsregler innenfor branncelle i bygning

527.1.1         Faren for brannspredning skal begrenses mest mulig ved valg av hensiktsmessige materialer og ved montasje i samsvar med avsnitt 527.

527.1.2         Ledningssystemer skal være montert slik at bygningskonstruksjonens mekaniske og brannsikkerhetsmessige egenskaper ikke er svekket.

527.1.3         Kabler som tilfredsstiller, som minimum, kravene til klasse Eca definert i
NS-EN 13501-6, samt utstyr som, ifølge avsnitt 527.1.6, er klassifisert som ikke-flammespredende kan monteres uten spesielle forholdsregler.

MERKNAD – I installasjoner hvor det er spesiell risiko, kan det være nødvendig med kabler som minst tilfredsstiller klasse Dca-s2d2a2 definert i NS-EN 13501-6. Kabler som ikke tilfredsstiller kravet til klasse Eca definert i NS-EN 13501-6 skal, dersom de benyttes, være begrenset til korte lengder for tilkobling av utstyr til den faste installasjonen, og skal aldri føres fra en branncelle til en annen.

527.1.5         Produkter klassifisert som ikke flammespredende i samsvar med NEK 439-6, NEK EN 61537 og i følgende serier: NEK IEC 61084, NEK EN 61386 og NEK EN 61534, kan installeres uten spesielle forholdsregler.  Andre produkter i samsvar med normer med tilsvarende krav til motstand mot flammespredning kan installeres uten spesielle forholdsregler.

527.1.6         Deler av ledningssystemer foruten kabler som ikke tilfredsstiller kravet til motstand mot flammespredning som spesifisert i NEK 439-6, NEK EN 60570, NEK EN 61537, NEK IEC 61084 serien, NEK EN 61386 serien eller NEK EN 61534 serien, men som i alle andre henseender er i samsvar med sine respektive produktnormer skal, dersom de benyttes, være helt innkapslet av egnede ikke-brennbare materialer.

Byggevareforordningen – endringer i NEK 400:2014