Nye NEK 399:2018

NEK forventer at nye NEK 399:2018 – Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett blir klar for lansering i starten av mars. NEK 399 har vært etterlyst i næringen i lang tid og NEK er derfor glad for den nærstående ferdigstillelsen.

– NEK 399 lansering er timet bra i forhold til NEK 400 som slippes på Eliaden 2018. Det er viktig at produsentene av tilknytningsskap og annet utstyr relatert til NEK 399 får litt tid på seg til å utvikle produkter etter de nye spesifikasjonene som er nedfelt i normen, sier fagsjef Leif T. Aanensen.

Fagsjefen kan fortelle at den nye normen inneholder skjerpede krav til testing av tilknytningsskap. Det er lagt spesiell vekt på forebygging av kondens, korrosjon og isdannelser. Videre forteller han at normen forutsetter gjennomføring av tester hos uavhengig tredjepart.

Om NEK 399

NEK 399 omhandler tilknytning mellom sluttbrukers elanlegg og ekomnett mot tilsvarende allment nett. Normen spesifiserer krav til utforming av tilknytningspunkt, eierforhold, ansvar og plikter til involverte parter. Hensikten er å legge til rette for effektiv samhandling, forutsigbarhet og størst mulig grad bruk av standardiserte løsninger. Normen utgjør grunnlaget for en privatrettslig avtale mellom de berørte parter.

– Forutsigbarhet er et bærende element i NEK 399. Når partene møter kjente grensesnitt, kjenner egne plikter og hva hver enkelte har ansvar for, glir alt så mye lettere. I slike situasjoner vil tidskostnadene til koordinering falle drastisk, hevder fagsjefen.

God bredde i komiteen

NK 301, som har hatt det faglige ansvaret for utformingen av NEK 399:2018, har representasjon fra over 20 ekspertmiljøer. Utover det har komiteen innhentet synspunkter fra en rekke andre interessenter, herunder gjennomført offentlig høring. Ny NEK 399 er dermed tuftet på synspunkter fra en bred krets av eksperter og balanserer ulike interesser.

Myndighetsforankring

De tre sentrale myndighetene på området – Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har deltatt i komitéen. Deltakelse fra myndighetsorganene har vært viktig for å sikre at normen ikke er i strid med lov eller forskrift.

Normen erstatter NEK 399-1:2014, men innebærer også en vesentlig utvidelse av virkeområdet. NEK 399:2018 har som formål å dekke alle typer installasjoner som er tilknyttet allment nett.