Ny NEK 399 for alle bygg

Ny NEK 399 er nå publisert av Norsk Elektroteknisk Komitè!

NEK 399 omhandler tilknytning mellom sluttbrukers elanlegg og ekomnett mot tilsvarende allment nett. Normen spesifiserer krav til utforming av tilknytningspunkt, eierforhold, ansvar og plikter til involverte parter – og danner grunnlag for privatrettslig avtale mellom partene.
Denne erstatter NEK 399-1:2014, men innebærer også en vesentlig utvidelse av virkeområdet. NEK 399:2018 har som formål å dekke alle typer installasjoner som er tilknyttet allment nett.

Formålet med NEK 399
Skape et entydig begrepsbruk,
Klargjøre samhandlingsprinsipper mellom aktører,
Tydeliggjøre eierforhold og ansvar,
Klargjøre tilgang til tilknytningspunktet for de ulike aktørene,
Tilrettelegge for korrekt etablering av elmåling,
Legge til rette for uthenting av sanntidsdata fra elmåler, innhenting av måledata for andre infrastruktureiere som f.eks. leverandører av fjernvarme, vann, gassforsyning,
Avklare ansvar for drift og vedlikehold,
Beskrive tekniske systemløsninger og funksjonskrav,
Beskrive fysisk tilknytningspunkt,
Gi tekniske krav til utstyr/komponenter mht. funksjon, tilgjengelighet og plassering,
Beskrive samlokalisert tilknytningspunkt for el- og ekomnett,
Beskrive beskyttelse av elektrisk utstyr og ledningsanlegg før, i og etter tilknytningspunkt,
Beskrive koordinering av overspenningsbeskyttelse, EMC og jording, og
Sette krav til beskyttelse mot ytre påvirkninger av utstyr i tilknytningspunktet.

Standarden NEK 399 er laget for elnetteiere, ekomnetteiere, elektroinstallatører, ekominstallatører, rådgivende ingeniører elektro (RIE) og utbyggere av bolig og næringsbygg.

Kjøpes her:
http://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=966201